Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu www.argento.cz mezi společností Argento Jewellery s.r.o. a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky byly zpracovány podle Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů.

 2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Argento Jewellery s.r.o., se sídlem Snežnica 81, 023 32 Snežnica, IČO: 44 434 537, zapsaná v OR vedeném Okres č.: 50258/L, DIČ: SK2022742139 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 5. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všeho uvedeného zboží. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží v položce "Dostupnost".

 6. Prodávající je vázán kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího, včetně ceny, během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)

 1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:

  • e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu,

  • kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího,

  • telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu.

 2. Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako „Potvrzení objednávky“, o akceptování objednávky formou e-mailu nebo telefonicky.

 3. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:

  • název a cenu zboží, cenu přepravy,

  • adresu místa doručení zboží spolu se jménem kontaktní osoby,

  • podmínky a způsob přepravy.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen:

  • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho způsobem potřebným k jeho ochraně při přepravě,

  • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

  • kupujícímu dodat v písemné nebo elektronické podobě zákonné daňové doklady.

 2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen:

  • převzít zakoupené nebo objednané zboží,

  • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

  • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.

 2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v potvrzení objednávky.

5. Dodací podmínky

 1. Zboží je prodáváno podle zobrazených vzorů prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 2. Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu dostupné, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Prodávající vrátí kupujícímu jeho případně zaplacenou zálohu.

 3. Hmotnost, zboží uvedená na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího se může lišit maximálně o 10%, nebo o 0,10gr u produktů do hmotnosti 1,0gr

 4. Hmotnost, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího se mohou lišit maximálně o 10%.

 5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku na neporušenost obalu hned po doručení. Je-li obal zboží mechanicky poškozen, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše dopravce s kupujícím záznam. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného záznamu prodávající poskytne odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodá kupujícímu nové zboží.

 6. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání odstoupit od potvrzené objednávky. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6. Kupní cena

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) formou hotovostní platby v sídle prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím České pošty, nebo bezhotovostním převodem (bankovním převodem, nebo bankovní kartou) na účet prodávajícího, uvedený v potvrzení objednávky.

 2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.

7. Nabytí vlastnictví a přechod odpovědnosti za škody na zboží

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

 2. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího v momentě, kdy převezme zboží od prodávajícího a to buď osobně přímo od prodávajícího, nebo od přepravní společnosti.

8. Osobní údaje a jejich ochrana

 1. Prodávající se zavazuje respektovat soukromí kupujícího. Aby prodávající mohl nabídnout hodnotné služby kupujícímu, potřebuje znát některé osobní údaje kupujícího. Tyto údaje chrání před zneužitím.

 2. Pokud je kupující fyzickou osobou (nepodnikatel), je třeba pro jeho identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání (je-li jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 3. Pokud je kupující právnickou osobou nebo živnostníkem, je třeba pro jeho účetní identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, adresu dodání (je-li jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 4. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 písm. 1 zákona č . 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho uvedené osobní údaje. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje kupujícího nezneužije poskytnutím třetí osobě. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.

 5. Údaje o nákupech kupujícího (jsou potřebné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi. Prodávající se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě.

 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

 7. Změny v osobních údajích může kupující provést zasláním informačního e-mailu prodávajícímu nebo úpravou údajů ve svém zákaznickém účtu.

 8. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti (nikoli reklamní zprávy) bez předchozí žádosti kupujícího k zaslání takových zpráv.

 9. Kupující se zavazuje veškeré osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů.

 10. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky)

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že dané zboží není skladem, nebo při objednání byla uvedena nesprávná cena. Prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu za zboží, dohodnutou v potvrzené objednávce.

 2. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoli před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, nebo telefonicky a to bez jakéhokoli postihu. Pokud kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určeného kupujícím, nebo poštovní poukázkou do 7 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

 3. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

 4. Při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu je třeba dodržet následující postup:

  • kupující odešle nebo osobně doručí do sídla prodávajícího, přičemž hradí přepravní náklady.

  • vrácené zboží musí být, nepoužité, nepoškozené a kompletní. Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá.

 5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet a to nejpozději do 7 dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží pošle zpět.

 6. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační dle ust. § 10 Zákona čj. 108/2000 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Reklamační řád

 1. Záruka na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

 2. Zákazník má právo uplatnit si u provozovatele nároky na výrobní vady nebo vady způsobené před expedicí zboží. Záruka se nevztahuje na poškození zboží způsobené zákazníkem, například používáním zboží v nevhodných nebo neadekvátních podmínkách, nevhodným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží.

 3. Veškeré opravy provedené na základě řádné a oprávněné reklamace vad zboží jsou během záruční doby bezplatné. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká iv případě neodborného zásahu do výrobku během záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo na nevrácení peněz za takové zboží a právo na jeho výměnu za jiné zboží.

 4. Zákazník je povinen oznámit prodejci vady dodaného zboží bez zbytečného odkladu. V reklamaci zákazník uvede číslo faktury nebo objednávky, kód zboží, stručný popis vady a okolnosti, po kterých se vada projevila a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

 5. Zákazník pošle reklamaci na adresu:

  Argento Jewellery s.r.o.

  023 32 Snežnica 81

  Slovenská republika

 6. Reklamované zboží musí být řádně zabaleno, aby se předešlo případnému poškození zboží. Prodávající neodpovídá za případné následné škody způsobené nesprávným zabalením zboží.

 7. Prodejce po doručení reklamace pošle do 24 hodin SMS s datem přijetí a přiděleným číslem reklamace.
 8. Je-li reklamace oprávněná a spotřebitel již zaplatil dopravu, má nárok na přiměřenou náhradu nákladů na dopravu. V případě neuznané reklamace hradí přepravu zákazník.
 9. Prodejce se zavazuje reklamaci vyřídit bez zbytečných průtahů nejpozději do 30 dnů.
 10. Zákazník není oprávněn uplatňovat práva na vady, které se vyskytnou během záruční doby dle těchto podmínek:
  - u zboží prodaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla dohodnuta nižší cena
  - opotřebení způsobené běžným používáním
  - v případě používání zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí zákazníkem, nebo vyžaduje-li to povaha věci.
 11. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci jedním z těchto způsobů:
  - opravit zboží
  - vyměnit zboží za nové
  - vrácením kupní ceny za zboží
  - vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
  - odůvodněným zamítnutím reklamace
 12. Reklamace způsobené dopravou:
  Pokud zákazník při přebírání zboží zjistí, že obal, ve kterém je zboží dodáno, není v pořádku, je povinen v případě poškození zásilky neprodleně sepsat záznam o poškození přímo s dopravcem.
  Všechny zásilky jsou pojištěny tak, že odpovědnost za poškození zboží nese dopravce. Následné reklamace mechanického poškození zboží způsobeného během přepravy nelze akceptovat.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím dle těchto Obchodních podmínek.

 2. Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího emailem na emailovou adresu: info@argento.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající žádosti o nápravu nevyhoví, nebo na ni neodpoví ani ve lhůtě 10 dnů od odeslání takové žádosti, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu v souladu s § 20 zákona č. 1/2003. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 3. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona č.j. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění informuje kupujícího, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánska 567/15, 120 00 Praha. Informace týkající se České obchodní inspekce jsou dostupné na internetové adrese www.coi.cz. Formulář pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI je dostupný na https://adr.coi.cz/cs.

 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21 května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line ao změně nařízení (ES) č. 524/2013 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 5. Spotřebitel může také k podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové stránce: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

12. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

 2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována soukromě ve formě e-mailových zpráv.

 3. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, Občanským zákoníkem, zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č.. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, v platném znění, jakož i souvisejícími předpisy.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

 5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky, případně obchodní podmínky prodávajícího a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Snežnici, dne 15. března 2023.